TECHNIK LOGISTYK
Liczba godzin: 1010
Kurs kwalifikacyjny zawodowy daje szansę na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk osobom, które posiadają:

  • wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym, które trwa 2 lata 
  • wykształcenie podstawowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym, które trwa 3 lata 

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik logistyk będą przygotowywani pod kątem określonych kwalifikacji:
    

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

Uczeń:

1) dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;

2) dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;

3) dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;

4) dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;

5) organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;

6) nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;

7) sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

Uczeń:

1) dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;

2) przestrzega zasad zarządzania zapasami;

3) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;

4) dobiera parametry przechowywania materiałów;

5) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;

6) organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;

7) dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;

8) stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;

9) nadzoruje przebieg procesów magazynowych;

10) ustala ceny usług magazynowych;

11) sporządza dokumentację magazynową.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Uczeń:

1) planuje etapy dystrybucji;

2) dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;

3) wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;

4) organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;

5) stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;

6) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;

7) analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;

8) nadzoruje proces dystrybucji produktów;

9) sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;

10) ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;

2) dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;

3) sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;

4) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;

5) stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;

6) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;

7) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;

8) sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;

9) ustala cenę usługi transportowej.

2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;

2) określa zadania transportowe;

3) dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;

4) dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;

5) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;

6) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;

7) ustala ceny użytkowania środków technicznych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Uczeń:

1) rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;

2) organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;

3) organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;

4) przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;

5) przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;

6) sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.

2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Uczeń:

1) organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;

2) rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;

3) oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;

4) przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;

5) przestrzega zasad gospodarowania odpadami;

6) ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;

7) prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.

Po uzupełnieniu wykształcenia do średniego (w przypadku absolwentów gimnazjum i ZSZ) oraz zdobyciu kwalifikacji absolwenci mogą złożyć egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania tytułu technika logistyka. Nauka na kursie kwalifikacyjnym trwa 5 semestrów, łączna liczba godzin przeznaczonych na kwalifikacje A.30, A.31 i A.32 wynosi 1010. Zajęcia odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu po 2 zjazdy.

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30