TECHNIK BUDOWNICTWA
Aby uzyskać tytuł technika budownictwa, należy uzupełnić wykształcenie do średniego (w przypadku absolwentów gimnazjum i ZSZ)  oraz zdobyć określone kwalifikacje:

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
Zawód uzyskany w ZSZ Symbol kwalifikacji Liczba godzin kursu
B.20 Monter konstrukcji budowlanych  B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
305
B.18 Murarz - tynkarz
B.16 Betoniarz - zbrojarz

Dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i gimnazjum
Symbol kwalifikacji Liczba godzin
B.20 Montaż konstrukcji budowlanych lub
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich lub
B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
oraz
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1030

OPISY KWALIFIKACJI

B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

1. Montaż konstrukcji stalowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;

2) dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;

4) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych;

5) dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych;

6) dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych;

7) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;

8) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;

9) zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;

10) wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych;

11) wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;

12) ocenia jakość wykonania robót montażowych;

13) wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.

2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

2) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

3) dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;

4) dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych;

5) wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;

6) wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;

7) dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;

8) steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu;

9) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;

10) wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;

11) wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

12) składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych;

13) ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

14) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.

3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

2) rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

4) dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji;

5) wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych;

6) steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

7) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;

8) zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;

9) dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;

10) wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;

11) zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;

12) wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

13) ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

14) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.

albo

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

3) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

6) przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;

8) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;

9) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;

4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;

5) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

7) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

8) wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;

9) wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;

10) wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;

11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;

12) ocenia jakość wykonania robót murarskich;

13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie tynków

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje tynków;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;

3) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

6) przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

7) wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;

8) wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;

9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;

10) wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

11) ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;

12) wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.

4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;

2) dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;

3) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;

6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;

7) ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;

8) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

albo

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;

3) sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;

4) dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;

5) dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;

6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;

7) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;

8) wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;

9) ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;

10) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;

2) sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;

3) dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;

5) układa zbrojenie w deskowaniach i formach;

6) dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;

7) wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;

8) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;

9) układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;

10) ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;

11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie mieszanek betonowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;

2) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

3) dobiera składniki mieszanek betonowych;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;

5) przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;

6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych;

7) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;

8) sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;

9) ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;

10) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych.

4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;

2) sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;

3) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;

4) układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;

5) dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;

6) wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;

7) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;

8) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;

9) wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;

10) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;

11) określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;

12) ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;

13) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;

2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;

3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;

4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;

5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;

6) dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;

7) dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;

8) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

9) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

10) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

11) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;

12) kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;

13) ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych.

2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;

2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;

3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;

4) przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;

5) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;

6) dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;

7) dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych;

8) dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;

9) dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;

10) przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;

11) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;

12) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego;

13) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;

14) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;

15) kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;

16) ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;

2) rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych;

3) dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych;

4) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych;

5) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych;

6) sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;

7) dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę;

8) kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;

9) ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.

4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;

2) określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;

3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;

4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;

5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych;

6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;

7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

8) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;

9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;

10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;

11) kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;

12) ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.

5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;

2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

3) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

5) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

6) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

7) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;

8) kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

9) ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

1. Sporządzanie kosztorysów

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

3) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;

4) sporządza przedmiar robót budowlanych;

5) wykonuje obmiar robót budowlanych;

6) ustala założenia do kosztorysowania;

7) sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;

8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Uczeń:

1) przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;

2) rozróżnia dokumenty przetargowe;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;

4) korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;

5) przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6) przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;

7) sporządza oferty na roboty budowlane.


Po uzupełnieniu wykształcenia do średniego (w przypadku absolwentów gimnazjum i ZSZ) oraz zdobyciu kwalifikacji absolwenci mogą złożyć egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania tytułu technika budownictwa. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 2  zjazdy.

 
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30