TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kurs kwalifikacyjny zawodowy daje szansę na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu osobom, które posiadają:

  • wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym, które trwa 2 lata 
  • wykształcenie podstawowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym, które trwa 3 lata 
      

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik architektury krajobrazu będą przygotowywani pod kątem określonych kwalifikacji:

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń:

1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;

2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;

3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;

4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;

5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;

6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;

8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;

9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Uczeń:

1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;

2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;

3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;

4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;

5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;

6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;

7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;

8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;

9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;

10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;

11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;

12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;

13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;

14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;

15) dobiera metody nawadniania roślin;

16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;

17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;

2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;

3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;

4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;

5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;

6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;

7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;

8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:

1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;

2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;

3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;

4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;

5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;

6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;

7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;

8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;

9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.

Po uzupełnieniu wykształcenia do średniego (w przypadku absolwentów gimnazjum i ZSZ) oraz zdobyciu kwalifikacji absolwenci mogą złożyć egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania tytułu technika architektury krajobrazu. Nauka na kursie kwalifikacyjnym trwa 4 semestry, łączna liczba godzin przeznaczonych na kwalifikacje R.21  i R.22 wynosi 985 godzin. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 2  zjazdy.Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30