TECHNIK EKONOMISTA
Kurs kwalifikacyjny zawodowy daje szansę na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista osobom, które posiadają:

  • wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym, które trwa 2 lata 
  • wykształcenie podstawowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym, które trwa 3 lata 
      

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik ekonomista będą przygotowywani pod kątem określonych kwalifikacji:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

Uczeń:

1) stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;

2) określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;

3) rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;

4) organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;

5) stosuje strategie marketingowe;

6) prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;

7) sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;

8) stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;

9) rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;

10) oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;

11) oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;

12) sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;

13) korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;

2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;

3) sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;

4) oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;

5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;

6) sporządza listy płac;

7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

8) sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;

9) oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;

10) korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje i strukturę planów;

2) przestrzega zasad i metod planowania;

3) sporządza biznesplan;

4) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;

5) rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;

6) przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;

7) sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;

8) przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;

9) korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.

A.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Uczeń:

1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;

3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;

4) klasyfikuje aktywa i pasywa;

5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

6) identyfikuje kategorie wynikowe;

7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;

8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;

9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

11) rozlicza koszty działalności organizacji;

12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;

14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;

16) sporządza zestawienie obrotów i sald;

17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;

18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;

2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;

3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;

4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;

5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Uczeń:

1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;

2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;

3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;

4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;

5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

Po uzupełnieniu wykształcenia do średniego (w przypadku absolwentów gimnazjum i ZSZ) oraz zdobyciu kwalifikacji absolwenci mogą złożyć egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania tytułu technika ekonomisty. Nauka na kursie kwalifikacyjnym trwa 4 semestry, łączna liczba godzin przeznaczonych na kwalifikacje A.35 i A.36 wynosi 925 godzin. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 2  zjazdy.


Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30